Học tập tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh trên không gian mạng

0
1259

Trãi qua gần 5000 năm kể từ từ thời Thủy tổ Kinh Dương Vương lập quốc cho đến thời đại ngày nay, với bao thăng trầm của lịch sử dân tộc; có khi là huy hoàng, cũng có lúc là màn đêm đen tối.

Có thể nhận thấy rằng: triều đại nào biết dựa vào sức dân, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao cả để hướng đến; anh em đồng lòng, vua tôi hào mục thì triều đại đó chắc chắn có nền thái bình, thịnh trị; không một kẻ thù nào có thể khuất phục được.

Lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc là tối thượng, là gốc rễ, cội nguồn của mọi thắng lợi từ cổ chí kim. Đó chính là cái bất biến, không thể chuyển lay .

Để thực hiện được “cái bất biến” đó, cha ông ta đã tùy vào thời – thế để linh hoạt mà sáng tạo ra cơ mưu, quyền biến. Cương – nhu tùy lúc và vận dụng linh hoạt trước vạn sự trên thế gian biến hóa vô cùng, tình hình lúc thế này khi thế khác; người đời cũng trăm phương ngàn kế và giặc thì không phải là những kẻ vô mưu.

Cũng như vạn vật trong thiên hạ luôn luôn thay đổi. Khí hậu có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn đổi thay. Đời người có sống chết, đủ thấy biến đổi là quy luật phát triển của vạn vật. Ta phải linh hoạt chứ không máy móc xử lý mọi việc, mới có thể: “Thắng không kiêu, bại không nản”. Đó chính là ứng vạn biến – vạn biến là cái luôn thay đổi.

Ngày 31-5-1946, trước khi đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng rằng: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong Cụ dĩ bất biến ứng vạn biến. Thực ra câu “Dĩ bất biến ứng vạn biến” chỉ là một vế trong đôi câu đối hoàn chỉnh mà vế thứ hai là “Dĩ chúng tâm vi kỷ tâm” (Lấy tâm chúng sinh làm tâm của mình) trong nền văn hóa, triết học phương Đông.

Cái bất biến ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội, là đấu tranh giành quyền tự do, hạnh phúc, dân chủ cho nhân dân ta.

Điều này thể hiện rõ trong câu đầu tiên trên mọi văn bản từ khi lập quốc: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Nước Việt Nam là một nước dân chủ, nước độc lập, mọi người được tự do, hạnh phúc.

Nhân dân ta đã trên dưới một lòng với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do!” để chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng có hùng mạnh và man rợ đến mức nào! Và để hướng tới cái đích “bất biến” đó, Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã vận dụng cực kỳ xuất sắc và linh hoạt sức mạnh tổng hợp từ quân sự, chính trị, ngoại giao và địch vận.

Ứng phó phù hợp trong mỗi hoàn cảnh khác nhau; có lúc cương, lúc nhu, lúc đánh, lúc lại đàm, lúc lại vận động, thuyết phục và thành quả mà chúng ta đạt được là vô cùng to lớn. thu giang sơn về một mối đưa cả nước bước vào kỷ nguyên “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Cách ứng phó trước những biến đổi của thời cuộc cũng đã thể hiện rõ trong định hướng lớn đối với chính sách đối ngoại của Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

– Từ định hướng coi “đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô luôn luôn là hòn đá tảng của chính sách đối ngoại”, từng bước chuyển sang đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại.

– Từ chủ trương “muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn”, “là bạn, là đối tác tin cậy”, là “thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế.

– Về hợp tác và đấu tranh, từ quan niệm về địch, ta, chuyển sang cách nhìn nhận có tính biện chứng về đối tác và đối tượng trên cơ sở lợi ích quốc gia – dân tộc trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Ngày nay, các thế lực thù địch, bọn phản quốc vẫn điên cuồng chống phá đất nước ta, chúng mưu đồ “phục quốc”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chính quyền nhân dân.

Bọn ba que xỏ lá ở hải ngoại dùng đủ trăm phương, ngàn kế; nuôi dưỡng nhiều thành phần bất hảo trong nước, xây dựng chúng thành những cánh tay nối dài để “trong ứng, ngoại hợp” chống phá ta; đặc biệt là trên không gian mạng, chúng thường xuyên xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng và nhà nước ta; kêu gọi biểu tình, bạo loạn; đưa thông tin xấu, độc để đánh lừa dư luận, kích động nhân dân chống lại tổ quốc, phá hoại sự bình yên của nhân dân.

Để chiến đấu thắng lợi với bọn giặc bán nước, chúng ta cần học tập tư tưởng của Bác Hồ về “dĩ bất biến, ứng vạn biến như sau :

1. Đấu tranh trên không gian mạng chống âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu thù địch của giặc phải trên tinh thần “dĩ bất biến”, cái bất biến đó là quốc gia, dân tộc; là Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là chủ trương, chính sách của Đảng, là pháp luật của nhà nước.

Không được nói và viết trái với điều đó, không được xa rời chân lý đó. Cái bất biến đó “Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục”.

Không nên tự huyễn hoặc về bản thân để dần sa vào cạm bẫy, cám dỗ của vật chất để đánh mất chính mình trở thành người “trở cờ”, “quay giáo” để hại dân, phản Đảng.

2. Đoàn kết, thống nhất, anh em hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau vì cái chung, cái đại cục để không sa vào cái tôi cá nhân, không lấy mình làm “trung tâm của vũ trụ. Thường xuyên học tập, trao đổi lẫn nhau để nâng cao trình độ và lý luận trên tinh thần “dĩ bất biến” để đáp trả thích đáng các thủ đoạn của bọn phản động.

Triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” còn một khía cạnh nhận thức luận khá quan trọng chính là cái tâm bình tĩnh, tỉnh táo, trong sáng, sáng suốt, minh mẫn. Với cái tâm này (bất biến) thì có thể ứng với cái vạn biến, tức nhìn nhận sự vật hiện tượng biến đổi bên ngoài rõ ràng hơn, khách quan hơn, đúng đắn hơn.

Không thể nhìn vạn vật một cách chính xác, khách quan khi cái tâm đầy dục vọng, tham vọng đen tối, đầy cá nhân ích kỷ.

3. Hoàn cảnh luôn thay đổi, cuộc sống cũng như sự nghiệp cách mạng luôn thay đổi, phát triển và âm mưu, thủ đoạn của giặc cũng biến đổi khôn lường bởi vậy, sách lược trong từng lĩnh vực cụ thể cũng phải uyển chuyển, thay đổi (cái vạn biến).

Nhưng dù có mềm dẻo, uyển chuyển, thay đổi như thế nào đi chăng nữa cũng không được quên mục đích cuối cùng (cái bất biến), bởi nếu không sẽ dễ bị lạc vào trong núi thẳm, rừng hoang mà không biết đường ra.

Dĩ nhiên, nếu đi sâu vào từng lĩnh vực, phạm vi nhỏ hơn lại xuất hiện những cái “bất biến” và “vạn biến” ở cấp độ nhỏ hơn, trong phạm vi hẹp hơn. Từ đó ta có cách nhìn nhận, đánh giá một cách biện chứng, mềm dẻo, uyển chuyển; nhưng những cái “bất biến” nhỏ này đều phải hướng đến cái “bất biến” lớn nhất và “mọi ngã đường đều phải hướng tới tượng đài bất biến” là lợi ích quốc gia, dân tộc.

4. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn, để “ứng vạn biến”. Cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng để có kế sách phù hợp, bảo đảm đối phó thắng lợi.

5. Để bảo đảm cho việc đấu tranh không xa rời “dĩ bất biến” cần cơ quan chức năng thường xuyên, kịp thời định hướng, “soi đường cho quốc dân đi”, tránh lác lối, lầm đường.

Dương Vương Kinh