Giới thiệu

  • Tiếng kẻng là trang thông tin cộng đồng cung cấp thông tin về mọi mặt đời sống của xã hội, truyền tải thông tin về tình hình xây dựng và bảo vệ đất nước, phản bác các tư tưởng, quan điểm, luận điệu chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
  • Tiếng kẻng hoạt động với tiêu chí cung cấp thông tin đúng sự thật, khách quan và kịp thời, không sử dụng ngôn từ có nội dung thô tục, phản cảm.