Bởi vì anh là chiến sĩ Công an

0
1436

“Đất nước không còn chiến tranh, không chiến trường không tiếng súng.
Mà sao máu anh vẫn đổ, mà sao vòng tang trắng vẫn nặng trên những mái đầu…”